پیمان روستایی
این همه تور جدید درست شده ولی ترکیه هنوز همون ترکیه ست