وقت سفارت آمریکا

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت آمریکا

مدارک مورد نیاز وقت سفارت آمریکا برای متقاضیانی که اپلیکیشن فرم پرنکرده اند
اصل یا کپی گذرنامه
صفحه تائیدیه اپلیکیشن فرم
فرم فارسی تکمیل شده

متقاضیان ویزای دانشجوئی باید علاوه بر مدارک فوق نسبت به تهیه مدارک زیر نیز اقدام نمایند 

I-120 کپی
I-901یا SEVISFEE Confirmation

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت

– اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی
– تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت
– در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده

فرم های مورد نیاز برای سفارت آمریکا

(DS-160)اپلیکیشن فرم ویزاهای کوتاه مدت —> دانلود
(I-901) SEVIS فرم پرداخت
(I-134) فرم پذیرش هزینه های مالی دعوتشونده
(DSP122-DS0230) فرم های مربوط به گرین کارت

Call Now Button