همچنین میتوانید رزومه خود را به ایمیل jobs@saliansafar.com ارسال نمایید.