داروهای ممنوعه ی دبی

فهرست داروهای ممنوعه ی دبی

۲۰/۰۴/۱۳۹۶
دبی

بیشتر این داروها از مواد آرامش بخش مانند کديین و مرفین تهیه شده و حمل و مصرف آنها در دبی تنها در موارد خاص و با کسب مجوزهای قانونی امکان پذیراست. از آنجایی که منشا تمامی این داروها از مواد مخدر بوده بنابراین طبیعتا حمل و مصرف آنها در دبی نیز شامل یک سری از قوانین خاص و حتی تنبیهی است.تنها ارگان رسمی وارد کننده ی این نوع از داروها در امارات ٬ وزارت بهداشت این کشور میباشد و افراد عادی حق واردات و حمل این نوع از داروها را ندارند. البته بسیاری از داروهای ممنوعه ای که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد در بیمارستان ها و داروخانه های بزرگ دبی کاملا موجود بوده و بنابراین نگرانی ای از جهت تهیه ی آنها نداشته باشید.ولی اگر بیماری شما به گونه ایست که مصرف آنها کاملا ضروری بوده و یا احیانا داروی نام برده از داروهای کمیاب محسوب میشود میتوانید با اخذ مجوزهای لازم اقدام به حمل و مصرف داروی گفته شده نمایید.برای اینکار میبایستی حتما نسخه ی پزشک معتمد و همچنین گواهی تصدیق بیماری خود را از وزارت بهداشت ایران دریافت کرده و سپس در دفاتر ترجمه ی رسمی تمامی آنها را ترجمه کرده و اصل مدارک به همراه ترجمه ی آنها را در مبادی وروی امارات به کارمندان و کارگزاران فرودگاه ها و ترمینال ها نشان دهید.البته برای شهروندانی که تابعیت آمریکایی نیز داشته باشند ٬ شرایط کمی متفاوت تر میباشد زیرا این افراد میبایستی ابتدا با مراجعه به دفاتر وزارت خارجه ی این کشور در تمامی ایالت ها ٬ ابتدا گواهی تایید شده ی { بیماری و توصیه نامه ی پزشکی }  خود را دریافت کرده و سپس در دفاتر وزارت امور خارجه در واشنگتن آنرا رسمی نمایند.

لیستی که در ادامه مشاهده میکنید شامل تمامی این داروها به همراه مشخصات کامل ٬ نام تجاری و فرمولاسیون دارویی آنهاست.اطلاعات داده شده به ترتیب از چپ به راست شامل : سریال نامبر ٬ نام تجاری ٬ نام عمومی و شکل دارو ( قرص و یا شربت ) میباشد.

COLD Tablets, Codeine phosphate 8mg, Acetaminophen 325mg,Cafeine 30mg,Carbinoxamine maleate 3.06mg,Phenylephrine 5mg, Tablets ,1
۲, ABILIFY 10mg, Aripiprazole 10mg, Tablets
۳, ABILIFY 15mg, Aripiprazole 15mg, Tablets
۴, ABILIFY 20mg, Aripiprazole 20mg, Tablets
۵, ABILIFY 30mg, Aripiprazole 30mg, Tablets
۶, ACTIFED compound linctus, Codeine Phosphate10mg, Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg/5ml, Linctus
۷, ACTIFED DM, Dextromethorphan 10mg , Triprolidine1.25mg, Pseudoephedrine 30mg/5ml, Linctus
۸, ACTIVELLE , Estradiol & Norethisterone, Tablets
۹, ADOL cold, Dextromethorphan HBr 15mg, Pseudoephedrine HCL 30mg, Paracetamol 325mg, Caplets
۱۰, ADOL COLD HOT THERAPY, Paracetamol 650mg, Pseudoephedrine HCL 60.0 mg, Dextrometorphan HBr 30.0 mg, Sachets
۱۱, ADOL compound, Codeine phosphate 10mg, Paracetamol 150mg,Cafeine 50mg,Salicylamide 200mg, Tablets
۱۲, AKINETON 2mg, Biperiden HCL 2mg, Tablets
۱۳, AKINETON 5mg, Biperiden Lactate 5mg/ml, Injection
۱۴, AKINETON RETARD 4mg, Biperiden HCL 4mg, Tablets
۱۵, ALGAPHAN, Dextropropoxyphene HCL 25mg Paracetamol 300mg, Tablets
۱۶, ALGAPHAN, Propoxyphene HCL 75mg Chlorobutanol 10 mg/2ml, Injection
۱۷, ANAFRANIL 10, Clomipramine HCL 10 mg, Tablets
۱۸, ANAFRANIL 25, Clomipramine HCL 25 mg, Tablets
۱۹, ANAFRANIL S.R 75, Clomipramine HCL 75 mg, Tablets
۲۰, ANDRIOL 40mg, Testosterone undecanoate 40mg, Capsules
۲۱, ANEXATE 0.5mg/5ml, Flumazenil 0.1mg/ml, Injection
۲۲, ANEXATE 1mg/10ml, Flumazenil 0.1mg/ml, Injection
۲۳, ARTANE 2, Benzhexol HCL 2 mg, Tablets
۲۴, ARTANE 5, Benzhexol HCL 5mg, Tablets
۲۵, ARTHROTEC 50, Misoprostol 0.2mg Diclofenac sodium 50mg, Tablets
۲۶, ATIVAN 1, Lorazepam 1mg, Tablets
۲۷, AURIMEL, Carbinoxamine maleate 2mg , Dextromethorphan HBr 5mg , Phenylephrine HCL 5mg , Sodium citrate 325 mg/5ml, Syrup
۲۸, AURORIX 100, Moclobemide 100mg, Tablets
۲۹, AURORIX 150, Moclobemide 150mg, Tablets
۳۰, AURORIX 300, Meclobemide 300 mg, Tablets
۳۱, BARNETIL 200mg/2ml, Sultopride 200mg/2ml, Injection
۳۲, BARNETIL 400, Sultopride 400mg, Tablets
۳۳, BENZTRONE 5mg/ml, Oestradiol Benzoate 5mg/ml, Injection
۳۴, BEPRO, Papaverine HCL 12.5mg, Codeine Sulphate 125mg, Calcium Iodide 1gm, Glycerine 5gm/100ml, Syrup
۳۵, BRONCHOLAR, Dextromethorphan HBr 7.5mg Guaifenesin 50mg,Ephedrine HCl 7.5mg,Chlorpheniramine maleate 1.25mg/5ml, Mixture
۳۶, BRONCHOLAR forte, Dextromethorphan HBr 15mg Ephedrine HCL 7.5mg,Guaifenesin 50mg,Chlorpheniramine maleate 1.25mg/5ml, Mixture
۳۷, BRONCHOPHANE, Dextromethorphan HBr 125mg Diphenydramine HCl 100mg,Ephedrine HCl 150mg,Guaifenesin 1gm/100ml, Syrup
۳۸, BUCCASTEM 3mg, Prochlorperazine Maleate 3mg, Tablets
۳۹, BUSPAR 10 , Buspirone HCL 10mg, Tablets
۴۰, BUSPAR 30 mg, Buspirone HCl 30 mg, Tablets Dividose
۴۱, BUSPAR 5 , Buspirone HCL 5 mg, Tablets
۴۲, CAMCOLITE 250, Lithium Carbonate 250mg, Tablets
۴۳, CAMCOLITE 400, Lithium Carbonate 400mg, Tablets
۴۴, CANTOR 50, Minaprine 50mg, Tablets
۴۵, CELLCEPT 250mg, Mycophenolate mofetil 250mg, Capsules
۴۶, CELLCEPT 500mg, Mycophenolate mofetil 500mg, Capsules
۴۷, CIPRALEX 10mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 10mg/tablet, Tablets
۴۸, Cipralex 10mg, Escitalopram, Tablet
۴۹, CIPRALEX 15mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 15mg/tablet, Tablets
۵۰, Cipralex 15mg, Escitalopram, Tablet
۵۱, CIPRALEX 20mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 20mg/tablet, Tablets
۵۲, Cipralex 20mg, Escitalopram, Tablet
۵۳, CIPRALEX 5mg, Escitalopram (as Escitlopram oxalate) 5mg/tablet, Tablets
۵۴, CIPRAM 20, Citalopram 20 mg, Tablets
۵۵, CLIMEN, Micronised Estradiol Valerate(pink) 2mg/1tab, Micronised Estradiol Valerate(white) 2mg/1tab, Micronised Cyproterone Acetate (Pink) 1mg/1 tab., Tablets
۵۶, CLOPIXOL 2, Zuclopenhtixol diHCL 2mg, Tablets
۵۷, CLOPIXOL 25, Zuclopenhtixol diHCL 25mg, Tablets
۵۸, CLOPIXOL -Acuphase 100mg, Zuclopenhtixol acetate 100mg/2ml, Injection
۵۹, CLOPIXOL Depot 200, Zuclopenhtixol decanoate 200mg/ml, Injection
۶۰, CLOPIXOL Depot 500, Zuclopenhtixol acetate 500mg/ml, Injection
۶۱, CLOPIXOL10, Zuclopenhtixol diHCL 10mg, Tablets
۶۲, CLOPIXOL-Acuphase 50mg, Zuclopenhtixol acetate 50mg/ml, Injection
۶۳, CODAPHED, Codeine phosphate 8mg Chlorpheniramine maleate 2mg , Ephedrine HCL 15mg/10ml, Syrup
۶۴, Codaphed Plus, Chlorpheniramine Maleate Ephedrine HCl,Codeine Phosphate,Ammonium Chloride , Syrup
۶۵, CODILAR, Dextromethorphan HBr100mg Phenylephrine HCL 40mg,Chlorpheniramine maleate 20mg/100ml, Syrup
۶۶, CODIPRONT, Codeine 30mg, Phenyltoloxamine 10mg, Capsules
۶۷, CODIPRONT , Codeine 11.1mg , Phenyltoloxamine 3.7mg/5ml, Syrup
۶۸, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 200mg , Guaiphenesine 1gm,Phenyltoloxamine 66mg , Thyme ext. 1gm/100gm, Syrup
۶۹, CODIPRONT Cum Exp., Codeine 30mg , Phenyltoloxamine 10mg,Guaifenesin 100mg, Tablets
۷۰, CODIS, Aspirin 500 mg,Codeine Phosphate 8 mg, Tablets
۷۱, COLDEX-D, Dextromethorphan HBr 10mg , Pseudoephedrine HCl 30mg, Chlorpheniramine maleate 1.25mg, Glyceryl guaicolate 50mg/5ml, Syrup
۷۲, CYTOTEC, Misoprostol 200mcg, Tablets
۷۳, DEANXIT, Flupentixol diHCL 0.5mg, Melitracene HCL 10mg, Tablets
۷۴, DECA DURABOLIN 25mg/ml, Nandrolone Decanoate 25mg/ml, Injection
۷۵, DECA DURABOLIN 50mg/ml, Nandrolone Decanoate 50mg/ml, Injection
۷۶, DEHYDROBENZ-PERIDOL , Droperidol 2.5mg/ml, Injection
۷۷, DEMETRIN 10, Prazepam 10mg, Tablets
۷۸, DEXTROKUF , Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
۷۹, DEXTROLAG, Dextromethorphan HBr 10mg , Guaifenesin 100mg, Chlorpheniramine maleate 2mg,Amonium chloride 25mg/5ml, Syrup
۸۰, DHC CONTINUS, Dihydrocodeine tartrate 60mg, Tablets
۸۱, DIALAG microclysma, Diazepam 5mg/2.5ml, Rectal solution
۸۲, DIALAG microclysma, Diazepam 10mg/2.5ml, Rectal solution
۸۳, DIAPAM 10, Diazepam 10mg, Tablets
۸۴, DIAPAM 2, Diazepam 2mg, Tablets
۸۵, DIAPAM 5, Diazepam 5mg, Tablets
۸۶, DIARSED, Diphenoxylate HCL 2.5mg , Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
۸۷, DIAXINE, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
۸۸, DIAZEPAM 2, Diazepam 2mg, Tablets
۸۹, DIAZEPAM 5, Diazepam 5mg, Tablets
۹۰, DICTON retard 30, Codeine 11mg , Carbinoxamine 1.5mg/5ml, Syrup
۹۱, DIPRIVAN 1% w/v, Propofol 1.00% w/v, I.V. Infusion
۹۲, DIPRIVAN 2% w/v, Propofol 20mg/1ml, I.V. Infusion
۹۳, DISTALGESIC, Propoxyphene HCL 32.5mg Paracetamol 325mg, Tablets
۹۴, DOGMATIL 100, Sulpiride 100 mg/2ml, Injection
۹۵, DOGMATIL 25mg/5ml, Sulpiride 25mg/5ml, Solution
۹۶, DOGMATIL 50, Sulpiride 50 mg, Capsules
۹۷, DOGMATIL Forte, Sulpiride 200 mg, Tablets
۹۸, DORMICUM 15, Midazolam 15mg, Tablets
۹۹, DORMICUM 15mg/3ml, Midazolam 15mg/3ml, Injection
۱۰۰, DORMICUM 5mg/ml, Midazolam 5mg/ml, Injection
۱۰۱, DORMICUM 7.5mg, Midazolam 7.5mg, Tablets
۱۰۲, DORSILON, Mephenoxalone 200mg,Paracetamol 450mg , Tablets
۱۰۳, EDRONAX 4mg, Reboxetine 4mg, Tablets
۱۰۴, EFEXOR 37.5, Venlafaxine 37.5mg, Tablets
۱۰۵, EFEXOR 75, Venlafaxine 75mg, Tablets
۱۰۶, EFEXOR XR 150, Venlafaxine Hydrochloride 150mg, Capsules
۱۰۷, EFEXOR XR 75, Venlafaxine Hydrochloride 75mg, Capsules
۱۰۸, ESTRACOMB TTS, Oestradiol 4mg,Norethisterone acetate 30mg(Patch 1)+Oestradiol 10mg(Patch 2), Patches
۱۰۹, ESTRADERM TTS 100, Estradiol 8mg/20cm2, Patches
۱۱۰, ESTRADERM TTS 25, Estradiol 2mg/5cm2, Patches
۱۱۱, ESTRADERM TTS 50, Estradiol 4mg/10cm2, Patches
۱۱۲, ESTROFEM , Oestradiol 2mg, Tablets
۱۱۳, ESTROFEM FORTE, Oestradiol 4mg, Tablets
۱۱۴, FAVERIN 100, Fluvoxamine maleate 100mg, Tablets
۱۱۵, FAVERIN 50, Fluvoxamine maleate 50mg, Tablets
۱۱۶, FEMOSTON 2/10, Dydrogesterone (Y) 10mg, Estradiol (O) 2.0mg, Estradiol (Y) 2.0mg, Tablets
۱۱۷, FLEXIBAN, Cyclobenzaprine HCL 10mg/tab., Tablets
۱۱۸, FLUANXOL 0.25, Flupenthixol 0.25mg, Tablets
۱۱۹, FLUANXOL 0.5, Flupenthixol 0.5mg, Tablets
۱۲۰, FLUANXOL 1, Flupenthixol 1mg, Tablets
۱۲۱, FLUANXOL 3, Flupenthixol 3mg, Tablets
۱۲۲, FLUANXOL Depot, Flupenthixol 20mg/ml, Injection
۱۲۳, FLUANXOL Depot, Flupentixol decanoate 100mg/ml, Injection
۱۲۴, FLUOXONE DIVULE, Fluoxetine 22.4mg, Capsules
۱۲۵, FLUNEURIN 20mg, Fluoxetin 20mg/1capsule, Capsules
۱۲۶, FLUTIN 20mg, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Capsules
۱۲۷, FLUXETYL 20mg, Fluoxetine ( as F. Hydrochloride) 20mg/capsule, Capsules
۱۲۸, FRISIUM 10, Clobazam 10 mg, Tablets
۱۲۹, FRISIUM 20, Clobazam 20 mg, Tablets
۱۳۰, GARDINAL SODIUM, Phenobarbitone sodium 200mg/ml, Injection
۱۳۱, GENOTROPIN 16 IU (5.3mg), Somatropin 16IU/1Cartridge, Powder for Injection
۱۳۲, GENOTROPIN 36 IU (5.3mg), Somatropin 36IU/1Cartridge, Powder for Injection
۱۳۳, HALDOL 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablets
۱۳۴, HALDOL 2mg/ml, Haloperidol 2mg/ml, Drops
۱۳۵, HALDOL 5, Haloperidol 5mg, Tablets
۱۳۶, HALDOL 5mg/ml, Haloperidol 5mg/ml, Injection
۱۳۷, HALDOL Decanoas, Haloperidol 50mg/ml, Injection
۱۳۸, HALDOL Decanoas, Haloperidol 100mg/ml, Injection
۱۳۹, HEMINEVRIN, Chlormethiazole 300mg, Miglyol(812) 125mg, Capsules
۱۴۰, IMUKIN 100mcg/0.5ml, Recombinant Human Interferon-gamma 6000000 IU/ml, Injection*
۱۴۱, INSIDON 50, Opipramol 50mg, Tablets
۱۴۲, INTARD, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
۱۴۳, INTRAVAL, Thiopentone Sodium 0.5g/1vial, Injection
۱۴۴, IXEL 25mg, Milnacipran 25mg/capsule, Capsules
۱۴۵, IXEL 50mg, Milnacipran 505mg/capsule, Capsules
۱۴۶, KAFOSED, Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
۱۴۷, KEMADRIN 10mg/2ml, Procyclidine HCL 10mg/2ml, Injection
۱۴۸, KEMADRIN 5mg, Procyclidine HCL 5mg, Tablets
۱۴۹, KETALAR 10, Ketamine HCL 10mg/ml, Injection
۱۵۰, KETALAR 50, Ketamine HCL 50mg/ml, Injection
۱۵۱, KLIOGEST, Oestradiol 2mg,Norethisterone 1mg, Tablets
۱۵۲, LAGAFLEX, Carisoprodol 300 mg,Paracetamol 250mg, Tablets
۱۵۳, LARGACTIL, Chlorpromazine HCL 25mg/5ml, Syrup
۱۵۴, LARGACTIL 10, Chlorpromazine HCL 10mg, Tablets
۱۵۵, LARGACTIL 100, Chlorpromazine HCL 100mg, Tablets
۱۵۶, LARGACTIL 25, Chlorpromazine HCL 25mg, Tablets
۱۵۷, LARGACTIL 25mg/ml, Chlorpromazine HCL 25mg/ml, Injection
۱۵۸, LARGACTIL 50, Chlorpromazine HCL 50mg, Tablets
۱۵۹, LARGACTIL 50mg/2ml, Chlorpromazine HCL 50mg/2ml, Injection
۱۶۰, LARGACTIL100, Chlorpromazine HCL 100mg, Suppo.
۱۶۱, LEXOTANIL 1.5, Bromazepam 1.5 mg, Tablets
۱۶۲, LEXOTANIL 3, Bromazepam 3 mg, Tablets
۱۶۳, LEXOTANIL 6, Bromazepam 6 mg, Tablets
۱۶۴, LIMBITROL, Amitriptyline 12.5 mg, Chlordiazepoxide 5 mg, Capsules
۱۶۵, LIORESAL 10, Baclofen 10 mg, Tablets
۱۶۶, LIORESAL 25, Baclofen 25 mg, Tablets
۱۶۷, LOMOTIL, Diphenoxylate HCl 2.5mg, Atropine sulphate 0.025mg, Tablets
۱۶۸, LUDIOMIL 10, Maprotiline HCL 10mg, Tablets
۱۶۹, LUDIOMIL 25, Maprotiline HCL 25mg, Tablets
۱۷۰, LUDIOMIL 50, Maprotiline HCL 50mg, Tablets
۱۷۱, LUDIOMIL 75, Maprotiline HCL 75mg, Tablets
۱۷۲, MELLERIL 0.5%, Thioridazine HCL 0.5%, Susp.
۱۷۳, MELLERIL 10, Thioridazine HCL 10mg, Tablets
۱۷۴, MELLERIL 100, Thioridazine HCL 100mg, Tablets
۱۷۵, MELLERIL 25, Thioridazine HCL 25mg, Tablets
۱۷۶, MELLERIL 50, Thioridazine HCL 50mg, Tablets
۱۷۷, MENOGON 75IU, Menotrophin HMG 75IU/1Ampoule, Injection
۱۷۸, MUSCADOL, Orphenadrine citrate 35mg , Paracetamol 450mg, Tablets
۱۷۹, MYOGESIC, Orphenadrine 35mg,Paracetamol 450mg, Tablets
۱۸۰, NEOTIGASON 10, Acitretin 10 mg, Capsules
۱۸۱, NEOTIGASON 25, Acitretin 25 mg, Capsules
۱۸۲, NOBRIUM 10, Medazepam 10mg, Capsules
۱۸۳, NOBRIUM 5, Medazepam 5mg, Capsules
۱۸۴, NOCTRAN 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Acepromazine maleate 1.016mg, Aceprometazine maleate 10.16mg, Tablets
۱۸۵, NORACOD, Codeine 10mg,Paracetamol 500mg, Tablets
۱۸۶, NORCURON 10mg, Vecuronium Bromide 10mg/ampoule, Powder for injection
۱۸۷, NORCURON 4mg, Vecuronium Bromide 4.0mg/ampoule, Powder for injection
۱۸۸, NORDITROPIN 12IU, Somatropine 12 IU, Injection
۱۸۹, NORDITROPIN 4IU, Somatropine 4 IU, Injection
۱۹۰, NORDITROPIN Pen set 12, Somatropine 12 IU, Injection S/C
۱۹۱, NORDITROPIN Pen set 24, Somatropine 24 IU, Injection S/C
۱۹۲, Norditropin SimpleXx
۱۰mg/1.5ml, Somatropin, Inj/
Solution
۱۹۳, Norditropin SimpleXx
۱۵mg/1.5 ml, Somatropin, Inj/
Solution
۱۹۴, Norditropin SimpleXx
۵mg/1.5 ml, Somatropin, Inj/
Solution
۱۹۵, Norditropin Nordilet
۵mg/1.5 ml, Somatropin, Inj in Prefilled pen
۱۹۶, Norditropin Nordilet
۱۰mg/1.5 ml, Somatropin, Inj. in Prefilled pen
۱۹۷, Norditropin Nordilet
۱۵mg/1.5 ml, Somatropin, Inj. in Prefilled pen
۱۹۸, NORFLEX, Orphenadrine citrate 30mg/ml, Injection
۱۹۹, NORFLEX 100, Orphenadrine citrate 100mg, Tablets
۲۰۰, NORGESIC, Orphenadrine citrate 35mg Paracetamol 450mg, Tablets
۲۰۱, NUBAIN 10mg/ml, Nalbuphine HCL 10mg/ml, Injection
۲۰۲, NUBAIN 20mg/ml, Nalbuphine HCL 20mg/ml, Injection
۲۰۳, Nuvaring, Etonogestrel & Ethinylestradiol, Vaginal Ring
۲۰۴, ORAP , Pimozide 1mg, Tablets
۲۰۵, ORAP Forte, Pimozide 4mg, Tablets
۲۰۶, OXETINE, Fluoxetine Hydrochloride 20mg, Tablets
۲۰۷, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg , Paracetamol 500mg, Eff.Tab.
۲۰۸, PARACODOL, Codeine phosphate 8mg , Paracetamol 500mg, Tablets
۲۰۹, PHENSEDYL, Codeine phosphate 8.9mg Promethazine HCL 3.6mg Ephedrine HCL 7.2mg/5ml, Linctus
۲۱۰, PHYSEPTONE, Methadone HCL 10mg/ml, Injection
۲۱۱, PHYSEPTONE 5, Methadone HCL 5mg, Tablets
۲۱۲, PREPULSID, Cisapride 1mg/ml, Suspension
۲۱۳, PREPULSID, Cisapride 30mg, Supp.
۲۱۴, PREPULSID 10mg, Cisapride 10mg, Tablets
۲۱۵, PREPULSID 5mg, Cisapride 5mg, Tablets
۲۱۶, PRIMOTESTONE depot 100mg, Testosterone Enanthate 110mg, Testosterone Propionate 25mg, =Testosterone 100mg /ml , Injection
۲۱۷, PRIMOTESTONE depot 250mg, Testosterone enanthate 250mg/1ml , Injection
۲۱۸, PROGYLUTON, Estradiol Valerate 2mg/11white tab., Estradiol Valerate 2mg &Norgestrol 0.5mg/10 orange tab., Tablets
۲۱۹, PROKINATE, Cisapride 5mg/5ml, Suspension
۲۲۰, PROKINATE 10mg, Cisapride 10mg, Tablets
۲۲۱, PROKINATE 5mg, Cisapride 5mg, Tablets
۲۲۲, PROLIXIN 25mg/ml, Fluphenazine decanoate 25mg/ml, Injection
۲۲۳, PROPESS, Prostaglandin E2 10mg/pessary, Vaginal Pessaries
۲۲۴, PROTHIADEN 25, Dothiepin HCl 25mg, Capsules
۲۲۵, PROTHIADEN 75, Dothiepin HCl 75mg, Tablets
۲۲۶, PROVIRON, Mesterolone 25mg, Tablets
۲۲۷, PROZAC, Fluoxetine 20mg, Tablets
۲۲۸, PROZAC, Fluoxetine 20mg/5ml, Liquid
۲۲۹, PROZAC Weekly 90mg , Fluoxetine ( as F. Hydrochloride) 90mg/capsule, Capsules
۲۳۰, REDUCTIL 10mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 10mg, Capsules
۲۳۱, REDUCTIL 15mg, Sibutramine Hydrochloride Monohydarte 15mg, Capsules
۲۳۲, REMERON 15 mg, Mirtazapine 15mg, Tablets
۲۳۳, REMERON 30 mg, Mirtazapine 30mg, Tablets
۲۳۴, REMERON 45 mg, Mirtazapine 45mg, Tablets
۲۳۵, Remeron Sol Tab 30mg , Mirtazapine, Tablets
۲۳۶, REVACOD, Codeine Phosphate 10mg, Paracetamol 500mg/1 tab., Tablets
۲۳۷, RHINOTUSSAL, Dextromethorphan HBr 20mg Phenylephrine HCL 20mg,Carbinoxamine maleate 4mg, Capsules
۲۳۸, RIAPHAN 15mg/5ml, Dextromethorphan HBr 15mg/5ml, Syrup
۲۳۹, RISPERDAL 1, Risperidone 1mg, Tablets
۲۴۰, RISPERDAL 1mg/ml, Risperidone 1mg/1ml, Oral Solution
۲۴۱, RISPERDAL 2, Risperidone 2mg, Tablets
۲۴۲, RISPERDAL 3, Risperidone 3mg, Tablets
۲۴۳, RISPERDAL 4, Risperidone 4mg, Tablets
۲۴۴, Risperidal Consta 25mg, Risperidone, Inj/ Suspension
۲۴۵, Risperidal Consta 37.5 mg, Risperidone, Inj/ Suspension
۲۴۶, Risperidal Consta 50 mg, Risperidone, Inj/ Suspension
۲۴۷, RITALIN 10, Methylphenidate HCL 10mg, Tablets
۲۴۸, RITALIN SR 20mg, Methylphenidate HCL 20mg/1tab., Tablets
۲۴۹, RIVOTRIL 0.25%, Clonazepam 0.25%, Drops
۲۵۰, RIVOTRIL 0.5, Clonazepam 0.5 mg, Tablets
۲۵۱, RIVOTRIL 1mg/ml, Clonazepam 1mg/ml, Injection
۲۵۲, RIVOTRIL 2, Clonazepam 2mg, Tablets
۲۵۳, ROACCUTANE 10, Isotretinoin 10mg, Capsules
۲۵۴, ROACCUTANE 2.5, Isotretinoin 2.5mg, Capsules
۲۵۵, ROACCUTANE 20, Isotretinoin 20mg, Capsules
۲۵۶, ROACCUTANE 5, Isotretinoin 5mg, Capsules
۲۵۷, ROBAXIN, Methocarbamol 100mg/ml, Injection
۲۵۸, ROBAXIN 500, Methocarbamol 500mg, Tablets
۲۵۹, ROBAXISAL, Methocarbamol 400mg,Aspirin 325mg, Tablets
۲۶۰, ROBITUSSIN-CF, Dextromethorphan HBr 10mg , Guaifenesin 100mg,Pseudoephedrine HCl 30mg /5ml, Syrup
۲۶۱, ROMILAR 1.5%, Dextromethorphan 15mg/ml, Drops
۲۶۲, ROMILAR 15, Dextromethorphan 15mg, Dragees
۲۶۳, ROMILAR EXPECTORANT, Dextromethorphan 3.06mg , Ammonium chloride 18mg, Panthenol 11mg/1ml, Syrup
۲۶۴, SAIZEN 4 IU, Somatropine 4 IU, Injection
۲۶۵, SALIPAX, Fluoxetine 20mg, Capsules
۲۶۶, SANDOSTATIN 0.05, Octreotide 0.05mg/ml, Injection
۲۶۷, SANDOSTATIN 0.1, Octreotide 0.1mg/ml, Injection
۲۶۸, SANDOSTATIN 0.2, Octreotide 0.2mg/ml, Injection
۲۶۹, SANDOSTATIN 0.5, Octreotide 0.5mg/ml, Injection
۲۷۰, SAROTEN Retard 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Capsules
۲۷۱, SAROTEN Retard 50, Amitriptyline HCL 50 mg, Capsules
۲۷۲, SEDOFAN DM, Dextromethorphan HBr 10mg Triprolidine 1.25mg, Pseudoephedrine HCL 30mg/5ml, Syrup
۲۷۳, SEDOFAN-P, Dextromethorphan HBr 15mg, Tablets
۲۷۴, SERENACE 0.5, Haloperidol 0.5mg, Tablets
۲۷۵, SERENACE 1.5, Haloperidol 1.5mg, Tablets
۲۷۶, SERENACE 10, Haloperidol 10mg, Tablets
۲۷۷, SERENACE 5, Haloperidol 5mg, Tablets
۲۷۸, SEROQUEL 100 mg, Quetiapine 100 mg, Tablets
۲۷۹, SEROQUEL 200 mg, Quetiapine 200 mg, Tablets
۲۸۰, SEROQUEL 25 mg, Quetiapine 25 mg, Tablets
۲۸۱, SEROQUEL Patient Starter Pack, Quetiapine 100 mg/tab. (2 tablets), Quetiapine 25 mg/tab. (6 tablets), Tablets
۲۸۲, SEROXAT 20, Paroxetine 20mg, Tablets
۲۸۳, SERZONE 100mg, Nefazodone HCL 100mg, Tablets
۲۸۴, SERZONE 150mg, Nefazodone HCL 150mg, Tablets
۲۸۵, SERZONE 200mg, Nefazodone HCL 200mg, Tablets
۲۸۶, SERZONE 250mg, Nefazodone HCL 250mg, Tablets
۲۸۷, SERZONE 50mg, Nefazodone HCL 50mg, Tablets
۲۸۸, SIRDALUD 2, Tizanidine 2mg, Tablets
۲۸۹, SIRDALUD 4, Tizanidine 4mg, Tablets
۲۹۰, SOMADRYL compound, Carisoprodol 200mg Paracetamol 160mg,Caffeine 32mg, Tablets
۲۹۱, SONATA 10mg, Zaleplon 10mg/1capsule, Capsules
۲۹۲, SONATA 5mg, Zaleplon 5mg/1capsule, Capsules
۲۹۳, SOSEGON 50mg, Pentazocine HCL 56.4mg, Tablets
۲۹۴, ST.JOSEPH cough, Dextromethorphan HBr 0.1179%w/w, Syrup
۲۹۵, STADOL 1mg/ml, Butorphanol tartrate 1mg/ml, Injection
۲۹۶, STADOL 2mg/ml, Butorphanol tartrate 2mg/ml, Injection
۲۹۷, STADOL 4mg/2ml, Butorphanol tartrate 4mg/2ml, Injection
۲۹۸, STELAZINE 1, Trifluoperazine 1mg, Tablets
۲۹۹, STELAZINE 10, Trifluoperazine 10mg, Capsules
۳۰۰, STELAZINE 15, Trifluoperazine 15mg, Spansule
۳۰۱, STELAZINE 2, Trifluoperazine 2mg, Spansule
۳۰۲, STELAZINE 5, Trifluoperazine 5mg, Tablets
۳۰۳, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 0.1%w/v, Syrup
۳۰۴, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg, Tablets
۳۰۵, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 5mg, Tablets
۳۰۶, STEMETIL, Prochlorperazine maleate12.5mg/ml, Injection
۳۰۷, STEMETIL, Prochlorperazine maleate 25mg/2ml, Injection
۳۰۸, STERANDRYL RETARD 250mg, Testosterone Hexahydrobenzoate 125mg, Trans-hexahydroterephtalate of n-butyl and Testosterone 125mg/ampoule, Injection
۳۰۹, STESOLID, Diazepam 0.4mg/ml, Syrup
۳۱۰, STESOLID, Diazepam 2mg, Tablets
۳۱۱, STESOLID, Diazepam 5mg, Tablets
۳۱۲, STESOLID, Diazepam 5mg/ml, Injection
۳۱۳, STESOLID, Diazepam 5mg/2.5ml, Rectal solution
۳۱۴, STESOLID, Diazepam 10mg/2.5ml, Rectal solution
۳۱۵, STILNOX 10mg, Zolpidem Tartrate 10mg/1 tab., Tablets
۳۱۶, STIVANE 300, Pyrisuccideanol dimaleate 300mg, Capsules
۳۱۷, SUBUTEX 2mg, Buprenorphine HCL 2mg/1tab., Tablets
۳۱۸, SUBUTEX 8mg, Buprenorphine HCL 8mg/1tab., Tablets
۳۱۹, SURMONTIL 25, Trimipramine maleate 35mg, Tablets
۳۲۰, SURMONTIL 50, Trimipramine maleate 69.75mg, Capsules
۳۲۱, SUSTANON 250mg, Testosterone Propionate 30mg, Testosterone Phenylpropionate 60mg, Testosterone isocaproate 60mg, Testosterone decanoate 100mg, Injection
۳۲۲, TEKAM 10, Ketamine HCL 10mg/ml, Injection
۳۲۳, TEKAM 50, Ketamine HCL 50mg/ml, Injection
۳۲۴, TEMGESIC 0.3mg/ml , Buprenorphine HCL 0.3 mg/ml, Injection
۳۲۵, TEMGESIC 0.6mg/2ml, Buprenorphine HCL 0.6mg/2ml, Injection
۳۲۶, TEMGESIC Sublingual, Buprenorphine HCL 0.2 mg, Tablets
۳۲۷, TIAPRIDAL 100, Tiapride 100mg, Tablets
۳۲۸, TIAPRIDAL 100mg/2ml, Tiapride 100mg/2ml, Injection
۳۲۹, TICLID, Ticlopidine 250mg, Tablets
۳۳۰, TIXYLIX, Pholcodine 1.5mg Promethazine HCL 1.5mg/5ml, Linctus
۳۳۱, TOFRANIL 10, Imipramine 10mg, Tablets
۳۳۲, TOFRANIL 25, Imipramine 25mg, Tablets
۳۳۳, TRAMAL 100mg, Tramadol 100mg, Supp.
۳۳۴, TRAMAL 100mg/2ml, Tramadol 100mg/2ml, Injection
۳۳۵, TRAMAL 100mg/ml, Tramadol 100mg/ml, Drops
۳۳۶, TRAMAL 50mg, Tramadol 50mg, Capsules
۳۳۷, TRAMAL 50mg/ml, Tramadol 50mg/ml, Injection
۳۳۸, TRAMAL Retard 100, Tramadol 100mg, Tablets
۳۳۹, TRAMUNDIN RETARD 100 mg, Tramadol 100mg, Tablets
۳۴۰, TRAMUNDIN RETARD 150 mg, Tramadol 150mg, Tablets
۳۴۱, TRAMUNDIN RETARD 200 mg, Tramadol 200mg, Tablets
۳۴۲, TRANXENE 10, Clorazepate dipotassium 10mg, Capsules
۳۴۳, TRANXENE 5, Clorazepate dipotassium 5mg, Capsules
۳۴۴, TREXAN 50, Naltrexone HCL 50mg, Tablets
۳۴۵, TRISEQUENS, Oestradiol 2mg(blue tab),Oestradiol 2mg,Norethisterone acetate 1mg(white tab),Oestradiol 1mg(red tab), Tablets
۳۴۶, TRISEQUENS forte, Oestradiol 4mg(yellow tab),Oestradiol 4mg,Norethisterone acetate 1mg(white tab),Oestradiol 1mg(red tab), Tablets
۳۴۷, TRYPTIZOL 25, Amitriptyline HCL 25 mg, Tablets
۳۴۸, TUSCALMAN, Noscapine HCL 15mg , Aether Guaiacolglycerinatus 100mg/10ml, Syrup
۳۴۹, TUSSIFIN with codeine, Codeine phosphate 75mg Chlorpheniramine maleate 25mg,Glyceryl guaicolate 1gm,Sodium benzoate 3gm,Potassium citrate 3gm,Liquorice 7.5gm/100ml, Syrup
۳۵۰, ULTIVA 1mg, Remifentanil 1mg/vial, Injection
۳۵۱, ULTIVA 2mg, Remifentanil 2mg/vial, Injection
۳۵۲, ULTIVA 5mg, Remifentanil 5mg/vial, Injection
۳۵۳, UNIFED DM, Triprolidine HCl 1.25 mg, Pseudoephedrine (HCl) 30mg, Dextromethorphan HBr 10 mg/5ml, Syrup
۳۵۴, VALIUM, Diazepam 2mg/5ml, Syrup
۳۵۵, VALIUM , Diazepam 10mg/2ml, Injection
۳۵۶, VALIUM 10, Diazepam 10mg, Tablets
۳۵۷, VALIUM 2, Diazepam 2mg, Tablets
۳۵۸, VALIUM 5, Diazepam 5mg, Tablets
۳۵۹, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 10mg, Vecuronium Bromide 10mg/1 vial, Powder for Injection
۳۶۰, VECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION 20mg, Vecuronium Bromide 20mg/1 vial, Powder for Injection
۳۶۱, VESANOID 10mg, Tretinoin 10mg, Capsules
۳۶۲, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Injection
۳۶۳, VIRORMONE 10mg, Testosterone Propionate 10mg, Tablets
۳۶۴, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Tablets
۳۶۵, VIRORMONE 25mg, Testosterone Propionate 25mg, Injection
۳۶۶, XANAX 0.25 , Alprazolam 0.25 mg, Tablets
۳۶۷, XANAX 0.5, Alprazolam 0.5 mg, Tablets
۳۶۸, XANAX 1, Alprazolam 1 mg, Tablets
۳۶۹, Zeldox 20mg/ml, Ziprasidone, Inj/Powder
۳۷۰, ZOLOFT, Sertraline 50mg, Tablets
۳۷۱, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Tablets
۳۷۲, ZYPREXA 10 mg, Olanzapine 10 mg, Injection
۳۷۳, ZYPREXA 5 mg, Olanzapine 5 mg, Tablets
۳۷۴, ZYPREXA 7.5 mg, Olanzapine 7.5 mg, Tablets

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *